Muzeum Dobranocek w Rzeszowie
 
Loading...

Regulamin zakupu biletów on line

REGULMIN ZAKUPU BILETÓW ONLINE

I. Słowniczek pojęć

 1. Muzeum/Operator Modułu – Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora pod numerem 05, NIP 813-35-71-183, REGON 180381809, tel. (+48) 17 748 36 51.

 2. Moduł – moduł strony internetowej Muzeum przeznaczony do zakupu biletów online na Wydarzenia pod adresem www.bilety.muzeumdobranocek.pl

 3. Kasa Muzeum – kasa zlokalizowana w Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie (budynek Teatru „Maska”) ul. Mickiewicza 13, 35-064.

 4. Wydarzenie – zwiedzanie z przewodnikiem, warsztaty i zajęcia edukacyjne, wernisaże, projekcje, imprezy okolicznościowe itp. oraz zwiedzanie grupowe z przewodnikiem lub zwiedzanie indywidulane obejmujące ekspozycje Muzeum dostępne dla zwiedzających, a odbywające się zgodnie z terminami wskazanymi na bilecie oraz zgodnie z regulaminem zwiedzania dostępnym na stronie internetowej www.muzeumdobranocek.pl

 5. Regulamin – niniejszy regulamin zakupu biletów indywidualnych i grupowych online na Wydarzenia Muzeum za pośrednictwem Modułu, telefonicznie lub drogą mailową wraz ze wszelkimi zmianami wprowadzonymi zgodnie z jego postanowieniami przez Muzeum.

 6. Zamówienie – Zamówieniu podlegają bilety na Wydarzenia dla gości indywidualnych i dla grup. Zamówienie skutkuje niezwłocznym zakupem biletów.

 7. Zamawiający – osoba dokonująca zakupu biletów indywidualnych i/lub grupowych online, telefonicznie lub mailowo na Wydarzenia Muzeum.

 8. Bilet – dokument uprawniający do skorzystania z Wydarzenia w określonym terminie, zawierający opłatę za Wydarzenie, zgodnie z danymi zawartymi na bilecie.


II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki dokonywania zakupu biletów indywidualnych i grupowych online, telefonicznie lub mailowo na Wydarzenia w Muzeum.

 2. Muzeum świadczy usługi zakupu biletów indywidualnych i grupowych online, telefonicznie lub mailowo w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Zamawiającego poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na stronie www.muzeumdobranocek.pl i umieszczenie zmienionego Regulaminu w Module.

 3. Niezwłocznie po dokonaniu zamówienia biletów online, telefonicznie lub mailowo Zamawiający otrzyma z systemu potwierdzenie dokonania Zamówienia przesłane pocztą elektroniczną na podany przez Zamawiającego adres e-mail ze wskazaniem nr zamówienia, liczbą zamówionych biletów, tematem Wydarzenia, na jakie bilety zostały zamówione, datą i godziną Wydarzenia oraz wartości zamówionych biletów.

 4. Przed skorzystaniem z procesu zakupu biletów za pośrednictwem Modułu, Zamawiający powinien zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić fakt zapoznania się z nim i zaakceptowania jego treści poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w oknie otwieranym automatycznie w Module, a następnie dokonać rejestracji lub nabyć bilet na Wydarzenie pomijając rejestrację.

III. Zakup biletów indywidulanych i/lub grupowych online

 1. Zakupu biletów indywidulanych i/lub grupowych można dokonywać online za pośrednictwem Modułu.

 2. Aby zakupić bilet za pośrednictwem Modułu należy wypełnić formularz zakupu (wprowadzenie danych oraz adresu e-mail Kupującego) oraz stosować się do instrukcji zawartych w Module, a także zaznaczyć oświadczenia zawarte w Module. Muzeum prosi o uważne i kompletne wypełnienie formularza. Niezastosowanie się do instrukcji zawartych w Module może spowodować brak możliwości skutecznego nabycia biletu. Podanie błędnych danych, w szczególności niepoprawnego adresu e-mail, może skutkować brakiem możliwości otrzymania zwrotu kosztów za niewykorzystane bilety zgodnie  z zapisami pkt. VI ust. 3.

 3. Przy zakupie biletów online, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego lub karty płatniczej.

 4. Bilety pozostają własnością Muzeum do czasu odnotowania przez Muzeum potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Zamawiającego.

 5. Ceny biletów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 6. Zapłata niepotwierdzona przez Bank Zamawiającego w ciągu 30 minut od momentu złożenia zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia, o czym Zamawiający zostanie poinformowany w osobnej wiadomości mailowej.

 7. Czas zapłaty za Zamówienie może być wydłużony przy składaniu Zamówienia drogą telefoniczną, przy czym przekroczenie ustalonego terminu zapłaty powoduje również automatyczne anulowanie Zamówienia.

 8. Płatności za bilety obsługiwane są wyłącznie przez firmę First Data Polska z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa. W przypadku problemów z płatnością Kupujący jest informowany o sposobie postępowania w danej sytuacji przez First Data Polska S.A. Kontakt telefoniczny: 22 515 30 05.

 9. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów  w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji  przy zastosowaniu kas fiskalnych  (Dz.U. z 2018 r. poz.2519 , z późn.zm), sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji , w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

 

 1. Zamawiający, który zakupił w systemie sprzedaży online bilety uprawniające do ulgi, zobowiązany jest do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed wejściem na Wydarzenie, na które zostały zakupione bilety. Bilety bez udokumentowanego prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na Wydarzenie oraz nie podlegają zwrotowi.


 1. Po opłaceniu zakupu online i zaksięgowaniu płatności zgodnie z ust. 3 i 5 bilet zostanie przesłany na podany adres e-mail w formie załącznika pdf. Prosimy o niezwłoczne zweryfikowanie poprawności i zgodności biletu z zamówieniem, w szczególności kwoty, rodzaju Wydarzenia, jego daty i godziny.

 2. Bilet wydrukowany bądź zapisany na urządzeniu mobilnym typu smartfon, tablet, czytnik e-książek podlega weryfikacji przed wejściem na Wydarzenie i stanowi tytuł do udziału w Wydarzeniu (z zastrzeżeniem zapisów ust. 11). W przypadku biletu w formie elektronicznej należy pamiętać, by urządzenie mobilne miało zainstalowane oprogramowanie prawidłowo wyświetlające pliki w formacie PDF. Aby bilet został skutecznie zeskanowany z urządzenia mobilnego należy ustawić maksymalną jasność ekranu wyświetlacza.

 3. Muzeum zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na wydarzenie w przypadku, gdy bilet jest zniszczony lub nieczytelny, a weryfikacja kodu kreskowego jest niemożliwa.

 4. Zamawiający dokonujący zakupu biletów online zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu zwiedzania, z którego treścią może zapoznać się bezpośrednio w Muzeum lub na jego stronie internetowej: www.muzeumdobranocek.pl

 5. Brak możliwości zakupu biletów indywidualnych za pośrednictwem systemu sprzedaży online nie oznacza braku możliwości zakupu biletów w Kasie Muzeum o ile bilety na Wydarzenia są jeszcze w sprzedaży.


 V. Reklamacje

 1. Kupujący może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 2. Przed złożeniem reklamacji prosimy o kontakt telefoniczny 17 748 3651 w celu sprawniejszego jej rozpatrzenia.

 3. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres: reklamacje@muzeumdobranocek.pl lub pisemnej Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów i powinna ona zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko, - numer telefonu, adres poczty elektronicznej przypisany do Kupującego,

  • nr zamówienia, - numer konta bankowego, - opis zdarzenia.

 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Muzeum zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 5. Reklamację rozpoznaje się w terminie 10 dni roboczych od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Muzeum może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 10 dni roboczych od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

 6. Procedura zwrotu wpłaconej kwoty zostaje uruchomiona tylko w wypadku uznania reklamacji przez Muzeum.

 7. Podstawą do wykonania zwrotnego przelewu wpłaconej kwoty będzie przedłożenie generowanych przez system dokumentów – paragonu i biletu/ biletów wstępu.

 8. Zwrot wpłaconych środków następuje na podane w zgłoszeniu reklamacyjnym konto bankowe w wysokości 100 % wartości zamówienia.

 9. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta Kupującego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Muzeum może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres poczty elektronicznej, który nie jest przypisany do Kupującego.

 VI. Zwrot i wymiana biletów

 1. W przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Muzeum, Muzeum przyjmować będzie zwroty biletów zakupionych online oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty w oparciu o zapisy ust. 2

 2. Zwroty z przyczyn, o których mowa w ust. 1 za bilety opłacone w Kasie Muzeum mogą być dokonane wyłącznie w Kasie Muzeum.

 3. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi ani wymianie na bilety w innej cenie lub na inne Wydarzenie czy też inny termin Wydarzenia, z zastrzeżeniem zapisów ust. 1 niniejszego paragrafu.

 4. Spóźnienie dłuższe niż 15 (piętnaście) minut od terminu rozpoczęcia Wydarzenia, wskazanego na bilecie lub w e-mailu potwierdzającym Zamówienie, skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w tymże Wydarzeniu.

 5. Stosownie do treści art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134, 730, 1495), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do usług związanych z Wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.


VII. Postanowienia końcowe

 1. Bilety zakupione w Kasie Muzeum oraz online nie mogą być kopiowane, przerabiane.

 2. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

 3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania Modułu zakupu biletów online, zamieszczonego na stronie prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny od wtorku do piątku w  godz. 9–17 oraz w soboty i niedziele w godz. 10-18 pod numerem telefonu (+48) 17 748 3651 lub na adres email: reklamacje@muzeumdobranocek.pl

 4. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Zamawiającego.

 5. Zamawiający, przy zakupie biletów online lub telefonicznie zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem, podawania prawdziwych danych, jak również nie przesyłania żadnych treści o charakterze bezprawnym.

 6. Niniejszy Regulamin zakupu biletów online lub telefonicznie dostępny jest na stronie internetowej www.muzeumdobranocek.pl, w Module, w Kasie Muzeum oraz przy wejściu na ekspozycję.